Polecamy

AL 165T Copernicus
AL 165T Copernicus
AL 165T Copernicus
AL 165T Copernicus
AL 135 Copernicus
AL 135 Copernicus
AL 135 Copernicus
AL 135 Copernicus
AL 600B Copernicus
AL 600B Copernicus
AL 600B Copernicus
AL 600B Copernicus
BB 802 C
BB 802 C
BB 802 C
BB 802 C
WH 406 8ohm
WH 406 8ohm
WH 406 8ohm
WH 406 8ohm

Dystrybucja

Dystrybucja

Nasze marki
Rockie

Serwis
Kontakt z naszym serwisem:

tel.: (048) 664 00 89
e-mail: serwis@alphard.pl
 

 
Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać na adres:

Alphard Sound Technology ETP
SERWIS
ul. Sportowa 1
05-600 Grójec
 

 

Warunki gwarancji i reklamacji do pobrania:

 

   Zgłoszenie reklamacyjne

   Warunki gwarancji i reklamacjiWarunki gwarancji i reklamacji ALPHARD

 

1. ALPHARD SOUND TECHNOLOGY ETP udziela zamawiającemu na dostarczony Towar  12-miesięcznej gwarancji, rozpoczynającej się w dniu jego sprzedaży.

2. Gwarancja nie obejmuje:
    - wad i usterek Towaru powstałych podczas transportu
   - wad i usterek Towaru powstałych na skutek przeróbek i napraw dokonywanych przez osoby   nieupoważnione
- wad i usterek Towaru spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników takich jak: pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie wodą

3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający powinien przekazać do Alphard Sound Technology ETP pisemne zgłoszenie reklamacyjne.

4. Zgłoszenie Reklamacyjne, w formie załączonego druku musi zawierać:

- dokładne oznaczenie Towaru, którego dotyczy szczegółowy opis wady lub usterki
- kopie dokumentu zakupu Towaru
- szczegółowy opis wady lub usterki
- kartę gwarancyjną (jeśli została dołączona do Towaru)

5. W przypadku nie spełnienia warunków z punktu czwartego, Alphard Sound Technology ETP zastrzega sobie prawo do odesłania reklamowanego Towaru na koszt Zamawiającego bez rozpatrywania Zgłoszenia Reklamacyjnego.

6. Zamawiajacy ma obowiazek udostepnić reklamowany Towar, wysyłajac go w oryginalnym opakowaniu na swój koszt, na adres siedziby głównej Alphard Sound technology ETP.

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody (reklamacji) podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

8. Koszty ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego, obciażają Zamawiającego.

9. Jakiekolwiek reklamacje, zgłoszone w ramach udzielonej gwarancji, nie mogą byc dla Zamawiającego podstawą do odmowy lub wstrzymania płatności za odebrany Towar.

10. W przypadku, gdy usunięcie wad Towaru jest niemożliwe lub wiąże sie z nadmiernymi kosztami, Alphard Sound Technology ETP uprawniony jest do wymiany na wolny od wad.

11. Alphard Sound Technology ETP rozpatrzy Zgłoszenie Reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym Towarem do zbadania oraz pisemnym Zgłoszeniem Reklamacyjnym.

12. Alphard Sound Technology ETP dołoży wszelkich starań, by reklamacje były zrealizowane w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego.

13. W przypadku, gdy realizacja reklamacji w tym terminie nie będzie możliwa, strony uzgodnią odrębne warunki i tryb postępowania.
 
  • English
  • Polish

WyszukajLogowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Czas

Facebook

Raty